Ghi nhớ từ vựng tiếng anh thông dụng

1. Các mùa trong tiếng anh

- Spring: Mùa xuân

- Summer: Mùa hè

- Autumn (tiếng Anh Mỹ: fall): Mùa thu

- Winter: Mùa đông

2. Các hướng trong tiếng anh

- Hướng Đông: East (Viết tắt: E) (Phát âm: /i:st/).

- Hướng Đông Bắc: Northeast (Viết tắt: NE) (Phát âm: /ˌnɔːθˈiːst/).

- Hướng Đông Nam: Southeast (Viết tắt: SE) (Phát âm: /ˌsaʊθˈiːst/).

- Hướng Tây: West (Viết tắt: W) (Phát âm: /west/).

- Hướng Tây Bắc: Northwest (Viết tắt: BN) (Phát âm: /ˌnɔːθˈwest/).

- Hướng Tây Nam: Southwest (Viết tắt: SW) (Phát âm: /ˌsaʊθˈwest/).

- Hướng Nam: South (Viết tắt: S) (Phát âm: /saʊθ/).

- Hướng Bắc: North (Viết tắt: N) (Phát âm: /nɔːθ/)