Lưu Cookies trong react (sử dụng useCookie Hook)

Với việc bổ sung hook trong React, nó cho phép chúng tôi tạo các phần nhỏ có thể tùy chỉnh cao về chức năng có thể tái sử dụng. Một số ví dụ tuyệt vời về các hook hữu ích bao gồm: useCookie (quản lý cookie tùy chỉnh), useKeyPress (lấy phím nào được người dùng nhấn và trạng thái cập nhật dựa trên đó), useAuth (xác định xem người dùng có yêu cầu xác thực trên các trang nhất định hay không). Đây chỉ là một số hook hữu ích và có thể tái sử dụng mà bạn có thể tạo. Chúng cho phép trạng thái được lưu trữ và quản lý từ bên trong. Điều đó có nghĩa là bạn có thể tạo chúng trên một dự án và mong đợi cùng một chức năng nếu được chuyển sang một dự án khác, gần như dễ dàng.

Đối với ví dụ này, chúng tôi cần quản lý việc lưu, truy xuất và cập nhật cookie tùy chỉnh trong Ứng dụng React của chúng tôi.

Danh sách bài viết

  1. Tìm hiểu về React Hook