Web 3 là gì?

Web 3.0 là xu hướng được nhiều người quan tâm đến nay nhưng cách giải thích rõ ràng, chưa có cách nhìn bức tranh tổng thể của crypto.

Web 1.0: từ năm 1994 người dùng chỉ được đọc không có quyền tương tác và nội dung đó

Web 2.0:

+ User có thể tưởng tác sáng tạo vào website

+ Thu thập thông tin khách hàng

Web 3.0:

+ Nền tảng trung gian là có lợi nhất

+ Chủ sở hữu nhiều hơn bảo mật thông tin khách hàng xuống

+ Không thể gỡ thông tin lên không sợ truy vết đời tư mọi người

+ Không lưu trữ vào 1 máy mà nhiều máy chủ khác nhau

Từ khóa: