Lập trình Blockchain Solidity Ethereum cùng với nodejs

1. Khởi tạo project nodejs đã connect mongodb

2. Để viết smart contract click vào đây

- Biến msg quản lý thông tin người đang chạy smartcontract này. Mình sẽ không viết là ai chỉ biết địa chỉ ví thôi

- Lấy địa chỉ ví msg.sender

- Biến nào tốn nhiều tài nguyên mình nên thêm memory vào User menory userNew = User(_id, msg.sender)

Từ khóa: