Lập Trình Solidity - Ethereum là gì?

1. Ethereum là gì?

- Là open-source Software Platform.

- Có đồng tiền điện tử riêng là Ether(ETH) và là đồng tiền lớn thứ 2 chỉ sau bitcoin.

- Được phát hành 30-05-2015.

- Giới thiệu thế giới về Smart Contract.

2. Sodility là gi?

- Là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng bậc cao.

- Cú pháp giống với javscript nhưng bản chất là C++ và Python.

- Mục đích duy nhất là viết "Smart Contract".

- FE Rust-Python framework lập trình mới ra mắt của Solidity

3. Remix (https://remix.ethereum.org)

- Remix là trình biên dịch cho sodility sử dụng trực tiếp trên browser.

- Address: Mỗi tài khoản và smart contract có 1 địa chỉ. Nó được sủ dụng để gửi và nhận từ 1 tài khoản đến tài khoản khác. Bạn có thể coi địa chỉ đó là danh tính công khai trên những blockchain.

- Mapping: Kiểu dữ liệu được sử dụng để lưu trữ liên kết. Tương tự như một danh sách holding 2 values và cho phép bạn nhận được giá trị nhánh chóng tương ứng.

- Event: Khi bạn gọi sự kiện, Nó sẽ đưa ra các đối số để lưu trữ trong những transaction log.

- Constructor: Hàm khởi tạo khi có những hợp đồng được tạo ra.

- Msg: Từ khoá cho phép chúng ta truy cập một vài special có sẵn từ những blockchain.

- Require: Function tiện ích trong sodility. Nó đảm bảo dữ liệu được validate.