Lập trình Sodility - Tạo Smart Contract cơ bản

Đầu tiên chúng ta sẽ truy cập vào trang https://remix.ethereum.org/

pragma solidity >=0.7.0 <0.9.0;

contract ExampleCoin {

address public minter;

mapping (address => uint) public balances;

 

event sent(address from, address to, uint amount);

 

constructor () {

minter = msg.sender;

}

 

function mint(address receiver, uint amount) public {

require(msg.sender == minter);

require(amount < 1e60);

balances[receiver] += amount;

}

 

function send(address receiver, uint amount) public {

require(amount <= balances[msg.sender], "So tien khong du");

balances[receiver] += amount;

balances[msg.sender] -= amount;

emit sent(msg.sender, receiver, amount);

}

}

ExampleCoin: là tên của 1 smart contract.

address: Kiểu dữ liệu địa chỉ ví.

mapping: Kiểu dữ liệu ánh xạ.

constructor: Hàm khởi tạo cho 1 smart contract tên là ExampleCoin.

event: tạo 1 sự kiện là sent

emit: lắng nghe sent đó.

require: validate dữ liệu và trả ra message.

Từ khóa: