Command cơ bản trong Docker

Để sử dụng Docker, cần phải biết một số lệnh và hiểu trực tiếp và rõ ràng những gì chúng làm, cũng như một số ví dụ sử dụng.

Running a container

Lấy danh sách các images của Docker host:

docker image list

Tải image xuống các môi  trường package như python, php, datatable (MYSQL, POSTGRES, MONGDB, ...), ... máy chủ lưu trữ docker

docker image pull python

Bắt đầu chạy để tạo container chứa các image vừa được download

docker container run

Giải thích các tham số

-d Chạy container và ẩn
-i Chế độ tương tác. Giữ STDIN mở ngay cả khi không có bảng điều khiển đi kèm
-t Phân bổ TTY giả
–rm Tự động xóa container sau khi kết thúc (không hoạt động với -d)
–name Tên container
-v Volume mapping
-p Port mapping
-m Limit the use of RAM memory
-c Balance the use of CPU
Từ khóa:

Danh sách bài viết

  1. Command cơ bản trong Docker