Hướng dẫn cài đặt Django

A.Cài đặt trên window 10

1. Cài đặt hệ quản trị cơ sở dữ liệu Postgresql 13

2. Cài đặt python 3.8

3. Cài đặt dự án

cd project

pip install virtualenv

python -m virtualenv venv

venv/bin/activate

Từ khóa: